News

January 2020 Bulletin

Read More - click here


Governors Report for Parents / Guardians

Read Governors Report for Parents / Guardians - click here


Estyn Inspection Report 2019

Read More of the Estyn Inspection Report 2019 - click here


September 2019 Bulletin

Read More - click here


April 2019 BulletinApril 2019 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


January 2019 BulletinJanuary 2019 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


September 2018 BulletinSeptember 2018 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


April 2018 BulletinApril 2018 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


January 2018 BulletinSeptember 2018 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


September 2017 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


September 2016 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


April 2016 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


January 2016 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


September 2015 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


April 2015 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


January 2015 Bulletincover

 

Read More - click here

 

 

 


Newyddion Mis Ionawr 2015llun

Welsh only available.

Trefnwyd sesiynau blasu i blant Blwyddyn 6 yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn gwersi Technoleg, Ffrangeg a Technoleg Gwybodaeth ac i ddod yn gyfarwydd â bywyd am ddiwrnod yn yr Ysgol Uwchradd.

Read more - click here

 


Newyddion Mis Tachwedd 2014

Welsh only available.

Ar ddiwedd yr haf daeth y cerddor, a’r cyn ddisgybl Al Lewis i ymweld â’r ysgol. Pob blwyddyn mae gwobr Goffa er cof am ei dad Mr Lewis Roberts yn cael ei gyflwyno ganddo, a’r enillydd eleni am ei waith rhagorol ym Maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg oedd James Pearson o Abersoch. Llongyfarchiadau i ti James a diolch i Mr Al Lewis am ei gyfraniad.

Read more - click here.


September 2014 Bulletin

 

Read More - click here

 

 

 


Newyddion Mis Medi 2014

Welsh only available.

Daeth mis Medi, daeth y gwyliau haf i ben a daeth y tywydd cynnes. Daeth yn amser croesawu pawb yn ôl i’r ysgol a chroesawu rhai am y tro cyntaf. Disgyblion Blwyddyn 7 gobeithio eich bod yn setlo yma, felly hefyd dau athro newydd sydd wedi ymuno â ni y tymor yma. Mae Mr. Gareth Hodgson o Chwilog wedi ymuno â’r Adran Chwaraeon a Mr. Cai Boardman sydd bellach wedi ymgartrefu ym Mhwllheli wedi ymuno â’r Adran Wyddoniaeth. Croeso cynnes i’r ddau ohonoch i Ysgol Botwnnog.

Read more - click here.

 


may bulletinMay 2014 Bulletin


Read more - click here.

 

 

 


newyddion chwefrorNewyddion Mis Chwefror 2014

Welsh only available.

Mae mis Ionawr wedi bod yn un prysur iawn yma yn Ysgol Botwnnog gyda llawer o weithgareddau a digwyddiadau. Roedd y Clwb Garddio wedi derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Edina wedi ei anelu i wella cynefin bywyd gwyllt.
Penderfynwyd defnyddio’r arian i blannu gwrych o lwyni addas i gysgodi’r gwlâu llysiau rhag y gwynt ac i blannu mwy o amrywiaeth o goed ffrwythau ...

Darllen Mwy - cliciwch yma.


Spring Term 2014 BulletinSpring Term 2014 Bulletin

 

Read more - click here.

To download Adobe Reader - click here

 Welsh only available.

Newyddion Mis Rhagfyr 2013

Cafodd criw o ddisgyblion gyfle i fynychu diwrnod yng Nghanolfan Chwaraeon Caernarfon wedi ei drefnu gan y Cyngor Sir drwy Ms Shoned Owen. Roedd cyfle i roi cynnig ar wahanol fathau o gemau a chyfleoedd cadw’n heini. Yn ôl Catrin Roberts o Flwyddyn 10: “Roedd yn ddiwrnod da, cyfle i drio rhywbeth newydd a chyfarfod â disgyblion o ysgolion eraill... "

Darllen Mwy - cliciwch yma.


Newyddion Mis Tachwedd 2013

Eleni penderfynodd Blwyddyn 11 gynnal y Noson Goffi flynyddol ar nos Fercher, 6 Tachwedd, 2013. Mae llawer o waith paratoi i’w wneud er mwyn i’r noson fod yn llwyddiant. Gan fod y Noson Goffi yn cyfrannu at ein astudiaethau BAC, bedair wythnos yn ôl bellach cynhaliwyd gweithdy a oedd yn para drwy’r dydd i holl ddisgyblion Blwyddyn 11 i drefnu gweithgareddau.

Darllen Mwy - cliciwch yma.


Newyddion Mis Hydref 2013

Mae’n bosib iawn fod y rhai ohonoch fu’n ddisgyblion yma yn y 1960au neu’r 70au yn cofio oriel yr anfarwolion ar wal yr Ystafell Gymraeg. Lluniau o feirdd a llenorion mawr ein cenedl ac yn eu plith un oedd wedi bod yn gyn-athro yma yn School Botwnnog, sef Waldo Williams. A dyna beth wnaeth i Gymdeithas Waldo o Sir Benfro gysylltu â’r ysgol yn ddiweddar i drefnu noson i ddathlu canmlwyddiant ei eni ar y cyd â Chyfeillion Llŷn a’r ddarlith flynyddol.

Darllen Mwy - cliciwch yma.


Newyddion Mis Medi 2013

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion o Flwyddyn unarddeg y llynedd ar eu canlyniadau gwych yn yr arholiadau TGAU. Diolch i’r disgyblion am eu gwaith
caled, y rhieni am eu cefnogaeth ac i’r staff am eu paratoi mor drwyadl. Pob dymuniad da i’r dyfodol.

Darllen Mwy - cliciwch yma.