Newyddion

Newyddion Diweddaraf

Bwletin Ysgol 2022 Medi

Bwletin Ysgol 2022 Medi - cliciwch yma


Bwletin Ysgol 2022 Ionawr

Bwletin Ysgol 2022 Ionawr - cliciwch yma.


Bwletin Ysgol 2021 Hydref

Bwletin Ysgol 2021 Hydref - cliciwch yma.


Bwletin Ysgol 2020 Hydref

Bwletin Ysgol 2020 Hydref - cliciwch yma.


Bwletin Ionawr 2020

Bwletin Ionawr 2020 - cliciwch yma.


Adroddiad y Llywodraethwyr i rieni / gwarcheidwaid

Darllen Adroddiad y Llywodraethwyr i rieni / gwarcheidwaid - cliciwch yma


Adroddiad Arolygiad Estyn 2019

Darllen Mwy am Adroddiad Arolygiad Estyn - cliciwch yma


Bwletin Medi 2019

Bwletin Medi 2019 - cliciwch yma.


Bwletin Ebrill 2019

Bwletin Ebrill 2019

 

Bwletin Ebrill 2019 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ionawr 2019Bwletin Ionawr 2019

 

Bwletin Ionawr 2019 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Medi 2018Bwletin medi 2018

 

Bwletin Medi 2018 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ebrill 2018Bwletin Ebrill 2018

 

Bwletin Ebrill 2018 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ionawr 2018Bwletin Ionawr 2018

 

Bwletin Ionawr 2018 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Medi 2017llun clawr

 

Bwletin Medi 2017 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Medi 2016llun clawr

 

Bwletin Medi 2016 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ebrill 2016llun clawr

 

Bwletin Ebrill 2016 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ionawr 2016llun clawr

 

Bwletin Ionawr 2016 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Medi 2015llun clawr

 

Bwletin Medi 2015 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ebrill 2015llun clawr

 

Bwletin Ebrill 2015 - cliciwch yma.

 

 

 


Bwletin Ionawr 2015llun clawr

 

Bwletin Ionawr 2015 - cliciwch yma.

 

 

 


Newyddion Mis Ionawr 2015

llun

 

Trefnwyd sesiynau blasu i blant Blwyddyn 6 yn yr ysgol yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i gymryd rhan mewn gwersi Technoleg, Ffrangeg a Technoleg Gwybodaeth ac i ddod yn gyfarwydd â bywyd am ddiwrnod yn yr Ysgol Uwchradd.

Newyddion Mis Ionawr 2015 - cliciwch yma.

 


Newyddion Mis Tachwedd 2014

Ar ddiwedd yr haf daeth y cerddor, a’r cyn ddisgybl Al Lewis i ymweld â’r ysgol. Pob blwyddyn mae gwobr Goffa er cof am ei dad Mr Lewis Roberts yn cael ei gyflwyno ganddo, a’r enillydd eleni am ei waith rhagorol ym Maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg oedd James Pearson o Abersoch. Llongyfarchiadau i ti James a diolch i Mr Al Lewis am ei gyfraniad.

Newyddion Mis Tachwedd 2014 - cliciwch yma.

 


Bwletin Medi 2014

 

Bwletin Medi 2014 - cliciwch yma.

 

 

 


Newyddion Mis Medi 2014

Daeth mis Medi, daeth y gwyliau haf i ben a daeth y tywydd cynnes. Daeth yn amser croesawu pawb yn ôl i’r ysgol a chroesawu rhai am y tro cyntaf. Disgyblion Blwyddyn 7 gobeithio eich bod yn setlo yma, felly hefyd dau athro newydd sydd wedi ymuno â ni y tymor yma. Mae Mr. Gareth Hodgson o Chwilog wedi ymuno â’r Adran Chwaraeon a Mr. Cai Boardman sydd bellach wedi ymgartrefu ym Mhwllheli wedi ymuno â’r Adran Wyddoniaeth. Croeso cynnes i’r ddau ohonoch i Ysgol Botwnnog.

Newyddion Mis Medi 2014 - cliciwch yma.

 


bwletin mai

Bwletin Mai 2014

 

Bwletin Mai 2014 - cliciwch yma.

 

 

 


newyddion chwefrorNewyddion Mis Chwefror 2014

Mae mis Ionawr wedi bod yn un prysur iawn yma yn Ysgol Botwnnog gyda llawer o weithgareddau a digwyddiadau. Roedd y Clwb Garddio wedi derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Edina wedi ei anelu i wella cynefin bywyd gwyllt.
Penderfynwyd defnyddio’r arian i blannu gwrych o lwyni addas i gysgodi’r gwlâu llysiau rhag y gwynt ac i blannu mwy o amrywiaeth o goed ffrwythau ...

Newyddion Mis Chwefror 2014 - cliciwch yma.


Bwletin Tymor y Gwanwyn 2014 Bwletin Tymor y Gwanwyn 2014

 

Bwletin Tymor y Gwanwyn 2014 - cliciwch yma.

I lawrlwytho Adobe Reader - cliciwch yma

 Newyddion Mis Rhagfyr 2013

Cafodd criw o ddisgyblion gyfle i fynychu diwrnod yng Nghanolfan Chwaraeon Caernarfon wedi ei drefnu gan y Cyngor Sir drwy Ms Shoned Owen. Roedd cyfle i roi cynnig ar wahanol fathau o gemau a chyfleoedd cadw’n heini. Yn ôl Catrin Roberts o Flwyddyn 10: “Roedd yn ddiwrnod da, cyfle i drio rhywbeth newydd a chyfarfod â disgyblion o ysgolion eraill... "

Newyddion Mis Rhagfyr 2013 - cliciwch yma.


Newyddion Mis Tachwedd 2013

Eleni penderfynodd Blwyddyn 11 gynnal y Noson Goffi flynyddol ar nos Fercher, 6 Tachwedd, 2013. Mae llawer o waith paratoi i’w wneud er mwyn i’r noson fod yn llwyddiant. Gan fod y Noson Goffi yn cyfrannu at ein astudiaethau BAC, bedair wythnos yn ôl bellach cynhaliwyd gweithdy a oedd yn para drwy’r dydd i holl ddisgyblion Blwyddyn 11 i drefnu gweithgareddau.

Newyddion Mis Tachwedd 2013 - cliciwch yma.


Newyddion Mis Hydref 2013

Mae’n bosib iawn fod y rhai ohonoch fu’n ddisgyblion yma yn y 1960au neu’r 70au yn cofio oriel yr anfarwolion ar wal yr Ystafell Gymraeg. Lluniau o feirdd a llenorion mawr ein cenedl ac yn eu plith un oedd wedi bod yn gyn-athro yma yn Ysgol Botwnnog, sef Waldo Williams. A dyna beth wnaeth i Gymdeithas Waldo o Sir Benfro gysylltu â’r ysgol yn ddiweddar i drefnu noson i ddathlu canmlwyddiant ei eni ar y cyd â Chyfeillion Llŷn a’r ddarlith flynyddol.

Newyddion Mis Hydref 2013 - cliciwch yma.


Newyddion Mis Medi 2013

Llongyfarchiadau i’r holl ddisgyblion o Flwyddyn unarddeg y llynedd ar eu canlyniadau gwych yn yr arholiadau TGAU. Diolch i’r disgyblion am eu gwaith
caled, y rhieni am eu cefnogaeth ac i’r staff am eu paratoi mor drwyadl. Pob dymuniad da i’r dyfodol.

Newyddion Mis Medi 2013 - cliciwch yma.