Pwy di Pwy

STAFF YR YSGOL
ATHRAWON

 

Mr Dylan Minnice

Prifathro

Mr Geraint O. Hughes

Dirprwy Brifathro

Mr Dion Bee

Dylunio a Thechnoleg / TGCH

Mr Cai Boardman

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mrs Menna Bowen

Ffrangeg / Cymraeg

Miss Fiona Bridle

Gwyddoniaeth

Miss Catrin Davies

Gwyddoniaeth / Mathemateg

Mr Eurig Davies

Cerddoriaeth / TGCH

Miss Awen Griffith

Cymraeg

Miss Lowri Griffith

Mathemateg / Busnes

Mrs Caryl Aubrey Griffiths

Saesneg

Mrs Gwenda Healy

Astudiaethau Crefyddol

Mr Gareth Hodgson

Addysg Gorfforol

Mr Cemlyn Howel

Pennaeth Gyfadran Dylunio a Thechnoleg a Mynegiannol

Mrs Gwenllian Hughes-Jones

Hanes / Datblygiad y Plentyn

Mrs Elin Huws Evans

Celf

Mrs Eurwen Jones

Cymraeg / Cyd-gysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig

Miss Ffion Jones

Cymraeg

Mr Irfon Morris Jones

Daearyddiaeth / Pennaeth Dyniaethau

Mrs Alaw Jones Japheth

Pennaeth Addysg Gorfforol / Lles y Merched

Mrs Eirian Jones Muse

Dylunio a Thechnoleg – Tecstilau a Bwyd

Mrs Esyllt Maelor

Cymraeg / Pennaeth y Gyfadran Iaith

Mrs Melissa Minnice

Pennaeth Saesneg

Miss Bethan Priestley

Pennaeth Mathemateg

Mr Elgan Rowlands

Mathemateg / Gwyddoniaeth

Mrs Rebeca Rowlands

Trin Gwallt a Harddwch

Mrs Marian Sautin

Ffrangeg / Cyd-gysylltydd Ieithoedd Tramor Modern

Miss Eleri Pierce Williams

Pennaeth y Gyfadran Gwyddoniaeth

Mr Owen Ll. Williams

Saesneg

Cymorthyddion Dysgu

Mrs Martha Ellis Hughes

Mrs Delyth Hughes

Miss Sian Eirian Jones

Mrs Susan Jones

Mrs Glenys Thomas

Miss Kim Williams

Anogwyr Dysgu

Mrs Carol Pilling

Mrs Ann James

Cymorthydd Cynhwysiad

Mr. Dafydd Owen

Technegydd Labordy a Technoleg

Mrs Helen Mary Evans

Technegydd Cyfrifiaduron

Mr Gwyn Hughes

Gofalwr

Mr Arfon Jones

Technegydd Llyfrgell ac Adnoddau

Mrs Grace Roberts

Swyddog Gweinyddol yr Ysgol

Mrs Manon Llywelyn Williams

Ysgrifenyddes yr Ysgol

Mrs Nerys Wyn Williams

Prif Gogyddes

Miss Delyth Jones

Dirprwy Mrs. Siân Roberts
Staff y Gegin

Mrs Glenys Hardy

Miss Wendy Hughes

Mrs Lona Roberts

Mrs. Meira Roberts

Miss Nia Roberts

Mr Michael Rowlands

Ms Debbie Williams-Stock

Prif Glanhawraig Mrs Linda Hughes

Staff Glanhau

Mrs. Mari Davies

Miss Wendy Hughes

Mrs. Gwyneth Manion

Mrs. Meira Roberts

Miss Nia Roberts

Mr Phil Roberts

Mrs. Ellen Thomas

Goruchwylwyr Amser Cinio

Mr Arfon Jones

Mrs Heulwen Jones